obchodní společnosti ANILO TRADE SE se sídlem Českomoravská 2255/12a, Praha 9, 190 00, identifikační číslo: 02856735 zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 1385 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kloktej.to.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ANILO TRADE SE, se sídlem Českomoravská 2255/12a, Praha 9, 190 00, identifikační číslo: 02856735 zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 1385, dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod jeprodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kloktej.to (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu či zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby či zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivé služby a podmínky poskytování takové služby včetně vymezení odpovědností. Ceny služeb jsou uvedeny včetně případného souvisejícího zboží a daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním služby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je služba či zboží v rámci nakoupené služby prováděna či zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář (ŽÁDANKU) vewebovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (ŽÁDANKA) obsahuje zejména informace o:
  • Objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady ceny služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané služby a
  • informace o nákladech spojených s dodáním služby (dále společně jen jako „ŽÁDANKA“).
 5. Před zasláním žádanky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do žádanky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do žádanky. Žádanku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na odpovídající tlačítko. Údaje uvedené v žádance jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení žádanky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v žádance (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru žádanky(množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení žádanky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí žádanky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základních sazeb.
 9. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním ŽÁDANKY vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována.
 10. Kupujícímu je na vyžádání smlouva přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena Služeb je uvedena na Webové stránce Prodávajícího.
 2. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 3. Vybrané služby vyšetření pro Kupujícího samoplátce jsou osvobozeny od sazby DPH v případě, že Kupující písemně učiní čestné prohlášení o účelu laboratorního vyšetření, kdy z typu laboratorního vyšetření nesmí být zřejmý jiný než deklarovaný účel (prevence zdraví, monitoring léčby, individuální peče o zdraví).
 4. V případě, že Kupující písemně neučiní čestné prohlášení nebo se jedná o vyšetření určené pro administrativní účely – vstupní a výstupní prohlídky, povolení pobytu, udělení víza, vyšetření pro řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz, určení krevní skupiny, vyšetření pro účely výživového poradenství, je k ceně Služeb připočtena snížená sazba DPH v zákonem stanovené výši 15%.
 5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
 6. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží jako součásti služby dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PAYS;
  • poskytovatelem platební brány je pays.cz s.r.o.; https://www.pays.cz
  • platit prostřednictvím platební brány lze platební kartou nebo pomocí bankovních tlačítek, které Vás odkáží na Vaše internetové bankovnictví.
 7. Kontaktní údaje společnosti pays.cz s.r.o.
 8. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením zboží a dodáním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží jako součásti služby.
 9. Veškeré změny Služeb a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka Služeb vystavených v internetovém obchodě (včetně akčních nabídek a výprodeje) platí do vyprodání kapacity služeb či ztráty schopnosti Poskytovatele plnit.
 10. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy.
 11. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Služba je kupujícímu poskytnuta až po připsání platby na účet prodávajícího.
 12. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny ještě před provedením služby kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 13. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce služeb a zboží, které byly upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických či jiných důvodů jej není možné vrátit či porušil jeho původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží či služby, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo služeb nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek – reklamačního řádu. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kloktej.to
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Služba nebo zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží nebo služby nebo obého kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím či službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. Konkrétní provedení služby si volí příjemce služby v rámci žádanky. Pokud kupující objedná termín pro poskytnutí služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy (14 dnů od uzavření smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a za podmínky, že je služba v termínu poskytnuta, výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn od smlouvy odstoupit.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení žádanky v případě mimořádných událostí, problému s dodávkami od jeho dodavatelů nebo z jiných objektivních příčin. O prodloužení dodací lhůty bude kupující bez zbytečného odkladu informován telefonicky na telefonní číslo uvedené v žádance nebo na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v žádance.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ SLUŽEB A ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy v rámci služby smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat službu na místo určené kupujícím v žádance, je kupující povinen převzít službu při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v žádance, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí služby či zboží jako součást služby od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu potažmo zboží převzal:
  • má služba i zboží dodané v rámci služby vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se služba a zboží dodané spolu se službou hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • služba i zboží dodané spolu se službou odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla- li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je služba i zboží dodané spolu se službou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • služba i zboží dodané spolu se službou vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 6.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 5. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačními podmínkami, které je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady mohou upravit reklamační podmínky prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke službě a zboží zaplacením celé kupní ceny.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kloktej.to. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on- line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a na vyžádání je Kupujícímu přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 5. Tyto obchodní podmínky může provozovatel kdykoliv měnit, a to bez předešlého upozornění.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ANILO TRADE s.r.o., Českomoravská 2255/12a, Praha 9, 190 00, adresa elektronické pošty: info@anilotrade.cz, telefon 606 200 600.

V Praze dne 12.07. 2021

Kontaktujte nás pro více informací